INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je společnost New Organic Production,s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 07390297, DIČ: CZ07390297. Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 300248 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou:
Adresa:

Rybná 716/24
110 00 Praha 1
Česká republika

E-mailová adresa: [email protected]

Pokud budete mít ke zpracování Vašich osobních údajů jakékoli dotazy nebo připomínky nebo budete chtít uplatnit některé ze svých práv uvedených níže, prosím kontaktujte správce prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je pak fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2. Správce zpracovává zejména Vaše identifikační, adresní a platební údaje. Správce tak zpracovává Vaše osobní údaje zejména v rozsahu: titul, jméno, příjmení, IČO, DIČ, adresa, popřípadě doručovací adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení, údaje o případné reklamaci a jejím vyřízení, účetní doklady, přístupové údaje do zákaznického účtu, informace o nákupech a historie nákupů.

2.3. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně.

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Zpracování Vašich osobních údajů správcem je založeno na následujících právních základech zpracování:
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• plnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
• oprávněný zájem správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s ust. § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2. Ze shora uvedeného vyplývá, že správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje zejména bez souhlasu subjektu údajů, neboť provádí zpracování, které je nezbytné pro plnění smlouvy a plnění zákonných povinností. Osobní údaje jsou tudíž nutné pro pokračování obchodní spolupráce. Správce je rovněž oprávněn zpracovávat osobní údaje z důvodu svých oprávněných zájmů (např. uplatnění nároků v soudním sporu), rovněž tak je pak správce oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce, pokud nevznesete námitku proti tomuto zpracování. Správce je dále oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje s Vaším souhlasem, neodvoláte-li tento souhlas.

3.3. Správce zpracovává osobní údaje zejména pro účely: příjmu a vyřízení Vašich objednávek, fakturace, doručení zboží, obchodní komunikace, evidence, správy uživatelského účtu, plnění všech práv, které vyplývají z kupních smluv uzavřených mezi Vámi a správcem, vedení účetnictví. Správce dále zpracovává osobní údaje za účelem přímého marketingu, kdy Vás oslovuje se zajímavými nabídkami vhodnými přímo pro Vás, včetně zasílání obchodních sdělení (např. novinky, slevové akce a informace o nových produktech) elektronickými prostředky (e-mail, SMS), pokud jste zasílání obchodních sdělení neodmítli. Za účelem přímého marketingu Vás může správce oslovovat i na základě Vaše souhlasu se zpracováním osobních údajů.

3.4. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Správce uchovává Vaše osobní údaje:
• nejdéle po dobu 10 kalendářních let po roce, kdy bude ukončena spolupráce se správcem,
• daňové a účetní záznamy budou uchovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (5 – 10 let od konce účetního období),
• v případě zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu bude správce osobní údaje uchovávat, dokud nevznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebude-li námitka vznesena, budou osobní údaje zpracovávány nejdéle po dobu 10 kalendářních let po roce, kdy bude ukončena spolupráce se správcem;
• v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektů údajů po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Vaše osobní údaje jsou kromě zaměstnanců správce zpracovávány také třetími osobami, které správce pověřil na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Správce využívá zpracovatele například při vedení účetnictví či v souvislosti s provozováním e-shopu.

5.2. Pokud jde o příjemce osobních údajů, Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám v případě, že to bude nutné pro vyřízení objednávky (např. dopravci objednaného zboží), zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy) nebo jsou údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv správce (např. advokáti).

5.3. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5.4. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ (ZÁKAZNÍKA)

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte tato práva:
• právo na informace o zpracování osobních údajů,
• právo na přístup k osobním údajům včetně práva na kopii osobních údajů,
• právo na opravu, popřípadě omezení zpracování,
• právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci,
• právo na výmaz osobních údajů,
• právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

6.2. Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoli vznést námitku a osobní údaje budou vymazány (pokud nebude mít správce jiný důvod pro jejich zpracování).

6.3. Proti zpracování osobních údajů z důvodu jiných oprávněných zájmů správce můžete také kdykoliv vznést námitku a osobní údaje budou vymazány, pokud správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy zákazníka.

6.4. Veškeré žádosti musí být podány prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů správce.

6.5. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

7. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s touto informací o zpracování osobních údajů.

8.2. Souhlas s touto informací vyjadřujete i udělením souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3. Správce je oprávněn tuto informaci měnit. Novou verzi informace o ochraně osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

V Praze dne 10. 10. 2020

0
    0
    Můj košík
    Váš košík je prázdný