V Š E O B E C N É  O B C H O D N Í  P O D M Í N K Y

Společnost: New Organic Production s.r.o.
IČO / DIČ: 07390297 / CZ07390297 sídlo: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město
zápis: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 300248
telefon: Michal Bartoš + 420 603 215 056
Michaela Bartošová + 420 603 412 053
e-mail: [email protected]
[email protected]
(dále „New Organic Production“)

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „Podmínky“) upravují uzavírání kupních smluv, smluv o zpřístupnění obsahu a smluv o poskytnutí konzultace mezi New Organic Production a jeho zákazníkem (dále „Zákazník“) a s tím související právní vztahy, když je taková smlouva uzavřena prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.mmbartosovi.cz (dále „E-shop“), který provozuje New Organic Production E-shop se zabývá zejména prodejem tištěných knih (dále „Zboží“), nabízením online služeb – webinářů a online programů. (dále „Obsah“) a dále poskytováním individuálních konzultací (dále „Konzultace“).
1.2. Pokud je některé ustanovení těchto Podmínek v rozporu se smlouvou uzavřenou mezi New Organic Production a Zákazníkem, použije se v rozsahu rozporných ustanovení smlouva.
1.3. Tyto Podmínky jsou pro obě smluvní strany, tj. Zákazníka a New Organic Production, závazné od okamžiku, kdy je mezi nimi uzavřena smlouva podle dalších ustanovení těchto Podmínek. Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.
1.4. Smlouva a tyto Podmínky jsou vyhotoveny a uzavírají se v českém jazyce.
1.5. New Organic Production upozorňuje, že znění těchto Podmínek může měnit. Taková změna ale nemá vliv na práva a povinnosti vzniklé před změnou Podmínek. Zákazník dává souhlas s aktuálním zněním Podmínek při každém jednotlivém uzavření smlouvy se New Organic Production.
1.6. Zákazníkem může být jak spotřebitel, tak i další osoby. Spotřebitelem je člověk, který uzavírá Smlouvu se New Organic Production mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého samostatného výkonu povolání (dále „Spotřebitel“).
1.7. New Organic Production se může v nabídce Zboží nebo Obsahu (dále společně „Sortiment“) uvedené v E-shopu od těchto Podmínek odchýlit. V takovém případě mají přednost informace uvedené v nabídce Sortimentu v E-shopu.
1.8. Pro využívání Obsahu postačí běžné internetové připojení a zařízení umožňující prohlížet webové stránky. Jiné požadavky na softwarové či hardwarové vybavení nejsou.

2. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE SMLOUVÁM

2.1. U Sortimentu nabízeného v E-shopu je uvedena aktuální cena a další informace o Sortimentu a jeho vlastnostech. Ceny Sortimentu jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, balného a dalších souvisejících poplatků mimo ceny dopravy a případných příplatkových nebo volitelných služeb. Pokud New Organic Production Zákazníkovi poskytne slevy, není možné je mezi sebou kombinovat, pokud New Organic Production neurčí jinak.
2.2. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smluv. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, které Zákazník vynaloží na to, aby mohl uzavřít smlouvu (tj. např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.), si hradí Zákazník sám. New Organic Production si neúčtuje v této souvislosti žádné zvláštní poplatky a sazba těchto nákladů je v běžné výši.
2.3. Zákazník prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v objednávkách popsaných dále, případně v jiných ujednáních nebo komunikaci mezi jím a New Organic Production, jsou pravdivé a správné. Zákazník se zavazuje případné změny těchto údajů bezodkladně oznámit New Organic Production New Organic Production výslovně upozorňuje, že nenese odpovědnost za jakoukoli škodu či komplikace způsobené sdělením nesprávných či nepravdivých údajů; Zákazník bere tuto skutečnost na vědomí. Zákazník se zavazuje nahradit New Organic Production škodu, kterou by jí způsobil sdělením nesprávných či nepravdivých údajů.
2.4. V rámci prodeje Zboží smluvní strany uzavírají kupní smlouvy (dále „Kupní smlouva“). V rámci zpřístupňování Obsahu smluvní strany uzavírají smlouvy o zpřístupnění obsahu (dále „SZO“). Za účelem poskytování Konzultací spolu smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí konzultace.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Sjednání Kupní smlouvy či SZO (dále společně „Smlouva“) probíhá následovně:
3.1.1. Zákazník zvolí druh a množství Sortimentu a vloží ho do elektronického nákupního košíku;
3.1.2. Zákazník vyplní své kontaktní údaje včetně případných údajů pro doručení Zboží;
3.1.3. v případě sjednávání Kupní smlouvy Zákazník dále vybere způsob doručení Zboží, pokud sjednává Kupní smlouvu (u každého způsobu doručení je uvedena jeho cena);
3.1.4. Zákazník vybere způsob platby (u každého způsobu provedení platby je uvedena jeho cena);
3.1.5. stiskem tlačítka „Objednat“ je odeslána závazná objednávka (dále „Objednávka“) a její součást tvoří všechny informace vyplněné v předchozích krocích; Zákazník
může před odesláním Objednávky kontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky zadal;
3.1.6. New Organic Production Zákazníkovi potvrdí přijetí Objednávky na jeho e-mail, který uvedl v Objednávce (dále „E-mail Zákazníka“). Doručením potvrzení o přijetí Objednávky je Smlouva uzavřena. Přílohou potvrzení o přijetí objednávky jsou tyto Podmínky a zálohová faktura.
3.2. K ceně Zboží New Organic Production připočítá náklady na doručení, jejichž výše je závislá na způsobu dopravy, který si Zákazník zvolí (dále „Poštovné“).
3.3. Na základě uzavřené Kupní smlouvy se Zákazník zavazuje zaplatit New Organic Production cenu Zboží a Poštovné, případně další sjednané platby (dále „Další platby“), a také se zavazuje Zboží převzít. New Organic Production se zavazuje Zákazníkovi objednané Zboží dodat a odevzdat a umožnit mu nabýt ke Zboží vlastnické právo.
3.4. Na základě uzavřené SZO se Zákazník zavazuje zaplatit New Organic Production cenu Obsahu, případně Další platby, a také se zavazuje Obsah převzít. New Organic Production se zavazuje Zákazníkovi Obsah odevzdat, tj. zpřístupnit. Zpřístupnění probíhá tak, že New Organic Production zašle Zákazníkovi na E-mail Zákazníka odkaz pro spuštění Obsahu.
3.5. Zákazník se zavazuje uhradit cenu za Sortiment (dále „Kupní cena“) společně s případným Poštovným a případnými Dalšími platbami (dále společně „Platba“) jedním z následujících způsobů:
3.5.1. bezhotovostně kartou prostřednictvím platební brány ComGate;
3.5.2. bezhotovostně kartou prostřednictvím platební brány GoPay;
3.5.3. bezhotovostně převodem na účet New Organic Production, který se Zákazníkovi zobrazí po dokončení Objednávky a který mu New Organic Production zároveň sdělí v potvrzení o přijetí Objednávky. Zákazník je povinen při Platbě uvést variabilní symbol, kterým je číslo Objednávky.
3.6. Platba je splatná do 3 dnů od doručení potvrzení o přijetí Objednávky Zákazníkovi. Platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu New Organic Production.
3.7. Pokud Zákazník neuhradí celou Kupní cenu včetně případného Poštovného a Dalších plateb ve lhůtě uvedené v odst. 3.6., New Organic Production může odstoupit od Smlouvy. Pokud New Organic Production odstoupí od Smlouvy, nezaniká jí tím nárok na případnou náhradu vzniklé škody.
3.8. Zákazník bere na vědomí, že New Organic Production odešle Zboží a zašle Zákazníkovi přístup k Obsahu – (v případě webinářů) nebo k části Obsahu – (v případě online programů) až po připsání celé Kupní ceny včetně Poštovného a Dalších plateb ve prospěch svého účtu.
3.9. Po úplném zaplacení Kupní ceny, Poštovného a dalších plateb vystaví New Organic Production Zákazníkovi za provedenou Platbu daňový doklad – fakturu, kterou zašle Zákazníkovi elektronicky na E-mail Zákazníka. Zákazník uzavřením Smlouvy vyslovuje souhlas s tímto postupem a elektronickým zasláním faktury.
3.10. Zákazník nabývá vlastnické právo ke Zboží, resp. možnost užívat zpřístupněný Obsah, jeho úplným zaplacením a převzetím.
3.11. V případě, že Zákazník má zájem o poskytnutí Konzultace, vyplní kontaktní formulář umístěný na E-shopu. Smluvní strany si podmínky poskytnutí Konzultace sjednají individuálně prostřednictvím e-mailové komunikace. Smlouva o konzultaci je uzavřena v okamžiku, kdy Zákazník potvrdí termín konzultace.

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. New Organic Production umožňuje následující způsoby doručení Zboží:
4.1.1. na jednu z výdejen Balíkovny;
4.1.2. na jednu z výdejen Zásilkovny;
4.1.3. doporučeně adresu prostřednictvím České pošty;
4.1.4. doručení na adresu prostřednictvím CZ Zásilkovna.
4.2. Poštovné je účtováno podle zvoleného způsobu přepravy; cena se zobrazí při volbě dopravy v rámci procesu Objednávky.
4.3. Pokud je New Organic Production podle Kupní smlouvy povinna dodat Zboží na místo určené Zákazníkem, je Zákazník povinen Zboží převzít při jeho dodání. Zákazník se zavazuje Zboží převzít i v dalších případech, zejména po vyřízené reklamaci nebo pokud je mu Zboží zasíláno opětovně při pozdním uplatnění práva od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu.
4.4. Pokud New Organic Production z důvodů na straně Zákazníka Zboží doručuje Zákazníkovi opakovaně, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s tímto opakovaným nebo jiným způsobem doručení.
4.5. V případě prodlení Zákazníka s převzetím Zboží má New Organic Production právo kdykoliv za trvání prodlení od Kupní smlouvy odstoupit.
4.6. V případě, že se Zákazník se New Organic Production na základě zvláštního požadavku Zákazníka dohodli na jiném způsobu dopravy, než který umožňuje New Organic Production v E-shopu, nese Zákazník nebezpečí škody na Zboží a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
4.7. Při převzetí Zboží je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů. Pokud je obal porušený způsobem, který svědčí o neoprávněném otevření zásilky, má Zákazník právo zásilku od přepravce nepřevzít a zároveň je povinen s osobou, která mu Zboží doručila, sepsat protokol o škodě. Současně je Zákazník povinen nahlásit tuto skutečnost New Organic Production na telefonní číslo + 420 603 215 056 nebo e-mailem na [email protected], a to bez zbytečného odkladu od okamžiku odmítnutí převzetí zásilky.
4.8. New Organic Production upozorňuje, že doba doručení Zboží závisí na druhu a množství objednaného Zboží.

4.9. V případě, že Zákazník zboží nepřevezme a zásilka se vrátí na adresu New Organic Production má  New Organic Production právo na náhradu nákladů spojených s opětovným dodáním zboží, jakožto i nákladů na jeho uskladnění (za každý den uskladnění bude účtováno skladné ve výši 10,- Kč, maximálně však do výše kupní ceny) New Organic Production nemá povinnost na nevyzvednutí a vrácení zásilky s objednaným zbožím Zákazníka upozorňovat a jakkoli upomínat. 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Zákazník, který je spotřebitelem, může od Smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, a to do 14 dnů. Lhůta pro odstoupení plyne:
5.1.1. ode dne převzetí Zboží;
5.1.2. ode dne dodání první části Obsahu online programu. Obsah online programů je rozdělen do jednotlivých částí – New Organic Production Zákazníkovi dodává v pravidelných termínech jednotlivé části Obsahu online programu;
5.1.3. ode dne uzavření SZO – dodání Obsahu webináře. New Organic Production Zákazníkovi dodává celý Obsah webináře najednou; Spotřebitel nemá právo odstoupit od SZO podle tohoto bodu v případě naplnění podmínek podle odst. 5.3.;
5.1.4. ode dne uzavření smlouvy o konzultaci; Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy o konzultaci podle tohoto bodu v případě naplnění podmínek podle odst. 5.4.;
5.1.5. ode dne převzetí poslední dodávky nebo části Sortimentu, pokud měla New Organic Production dodat několik druhů nebo několik částí Sortimentu; nebo
5.1.6. ode dne převzetí první dodávky Sortimentu, pokud ¨ho měla New Organic Production pravidelně a opakovaně dodávat.
5.2. Zákazník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že právo odstoupit od Smlouvy se nevztahuje mimo jiné na Kupní smlouvy týkající se Zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu (např. pokud si Zákazník objedná Zboží s osobním věnováním, autorským podpisem apod.).
5.3. Zákazník dále bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že nemá právo odstoupit od SZO, tj. smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud mu New Organic Production dodala Obsah s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od SZO. Ujednání tohoto odstavce se týká dodání Obsahu webinářů.
5.4. Zákazník dále bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že nemá právo odstoupit od smlouvy o rezervaci, pokud mu New Organic Production poskytne Konzultaci s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy o konzultaci.
5.5. Pro zachování lhůty dle odst. 5.1. stačí, aby Zákazník oznámení o odstoupení od Smlouvy v této lhůtě odeslal.
5.6. Zákazník má právo od Smlouvy odstoupit i před tím, než začne plynout lhůta pro odstoupení podle odst. 5.1.
5.7. Zákazník může odstoupit od Smlouvy také prostřednictvím vyplněného formuláře pro odstoupení od Smlouvy, který je součástí těchto Podmínek. Odstoupení je možné zaslat jak elektronicky na e-mail [email protected] – pouze elektronicky.
5.8. Zákazník je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy zaslat Zboží zpět na adresu New Organic Production: U Leskavy 22, 62500 Brno.
5.9. V případě, že Zákazník z jakéhokoli důvodu odstoupí od Smlouvy, je New Organic Production povinna vrátit Zákazníkovi Platbu do 14 dnů od odstoupení, ustanovení odst. 5.10. a odst. 5.12 tím není dotčeno. Je oprávněna počkat s vrácením Kupní ceny, Poštovného a Dalších plateb do doby, než jí Zákazník vrátí Zboží nebo prokáže, že ho odeslal.
5.10. Při odstoupení New Organic Production vrátí Zákazníkovi Platbu stejným způsobem, jakým ji od Zákazníka přijala. Je oprávněna ji vrátit i jiným způsobem, pokud s tím Zákazník souhlasí a pokud jí tím nevzniknou další náklady. Pokud New Organic Production v rámci určitého způsobu dodání Zboží nabízí několik možností dodání (Poštovné), je povinna Zákazníkovi nahradit nejlevnější z nich.
5.11. Náklady na vrácení Zboží při odstoupení nese Zákazník, a to i v tom případě, že Zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.
5.12. Pokud bylo vrácené Zboží poškozeno v důsledku porušení Zákazníkových povinností, je New Organic Production oprávněna vůči Zákazníkovi uplatnit nárok na náhradu škody a započíst ho na částku, která mý být Zákazníkovi vrácena.
5.13. New Organic Production má právo od Smlouvy odstoupit za stejných podmínek, jako Zákazník, a to až do doby, než Zákazník převezme Sortiment. V případě, že New Organic Production z jakéhokoli důvodu odstoupí od Smlouvy, vrátí si se Zákazníkem všechna dosud navzájem poskytnutá plnění, zejména Platby a Zboží, a to bez zbytečného odkladu od účinnosti odstoupení.
5.14. V případě, že si Zákazník objedná Zboží, u něhož byla v E-shopu zobrazena zjevně nesprávná Kupní cena, případně které již není skladem, informuje ho New Organic Production o této skutečnosti bez zbytečného odkladu od provedení Objednávky. New Organic Production může v takovém případě zároveň od Smlouvy odstoupit.
5.15. V případě, že New Organic Production Zákazníkovi společně se Sortimentem poskytne dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, pozbývá taková darovací smlouva účinnosti a Zákazník je povinen společně se Sortimentem vrátit New Organic Production i poskytnutý dárek.
5.16. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností bere Zákazník na vědomí, že odst. 5.1. až 5.12. se uplatní jen v případě, že je Zákazníkem Spotřebitel. Pokud je Zákazníkem jiná osoba, má právo odstoupit od Smlouvy za podmínek podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „Občanský zákoník“).

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE

6.1. Tam, kde tento odstavec hovoří o Spotřebiteli, použijí se ustanovení pouze na Spotřebitele. Pokud je Zákazníkem jiná osoba, řídí se práva z vadného plnění příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ustanoveními těchto Podmínek, kde se hovoří o Zákazníkovi.
6.2. New Organic Production se zavazuje dodat Sortiment v požadované kvalitě, množství a bez vad. Sortiment má vady tehdy, pokud má nějaké nedostatky. Za vady Sortimentu odpovídá New Organic Production v rozsahu uvedeném dále.
6.3. New Organic Production odpovídá Spotřebiteli, že Sortiment při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá za to, že Sortiment v době, kdy ho Spotřebitel převzal:
6.3.1. má vlastnosti, které si ujednali; pokud si je neujednali, má takové vlastnosti, které New Organic Production popsala nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Sortimentu a na základě reklamy,
6.3.2. se hodí k účelu, který pro jeho použití New Organic Production uvádí nebo ke kterému se Sortiment tohoto druhu obvykle používá,
6.3.3. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, pokud byla jakost nebo provedení určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy,
6.3.4. je v odpovídajícím množství nebo míře a
6.3.5. vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.4. Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí.
6.5. New Organic Production neodpovídá za vady:
6.5.1. vzniklé v důsledku běžného opotřebení, nebo nerespektování účelu, pro který se Sortiment běžně využívá;
6.5.2. pro které byla ujednána nižší cena Sortimentu;
6.5.3. u použitého Zboží neodpovídá New Organic Production za vady odpovídající míře opotřebení nebo používání, které Zboží mělo již jeho převzetí Zákazníkem;
6.5.4. které způsobil Zákazník.
6.6. Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí Sortimentu Zákazníkem, má se za to, že Sortiment byl vadný již při převzetí, tím není dotčeno ustanovení předchozí věty.
6.7. Podmínky uplatnění práv z vadného plnění (reklamace):
6.7.1. Zákazník je povinen Sortiment při jeho převzetí podrobně zkontrolovat a pokud zjistí, že má vady, je povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci způsobem dle odst. 6.8. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
6.7.2. Skryté vady je Zákazník povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co je zjistí.
6.7.3. Zákazník není oprávněn uplatnit reklamaci na Sortiment v případě, že o vadě věděl před jeho převzetím, případně pokud ho na ni New Organic Production upozornila nebo mu z toho důvodu poskytla přiměřenou slevu z Kupní ceny.
6.8. Způsob uplatnění reklamace:
6.8.1. Reklamaci může Zákazník, uplatnit u New Organic Production na adrese U Leskavy 22, 62500 Brno, případně elektronicky na adrese [email protected]
6.8.2. Spotřebitel v reklamaci uvede popis vady Sortimentu a adresu včetně E-mailu Zákazníka, na který ho New Organic Production vyrozumí o způsobu vyřízení reklamace. Spotřebitel také uvede, jakým ze způsobů dle odst. 6.9. má být reklamace vyřízena. Je vhodné, aby Zákazník při reklamaci předložil doklad o koupi Sortimentu, jeho kopii nebo jiný dokument, ze kterého bude zřejmé, že Sortiment byl zakoupen od New Organic Production Zákazníkovi se dále doporučuje, aby při uplatnění práva z vady New Organic Production zaslal Zboží čisté v obalu zabraňujícím jeho poškození.
6.8.3. Za den uplatnění reklamace se v případě Zboží považuje den doručení vadného Zboží a v případě Obsahu den doručení uplatnění reklamace, včetně příslušných dokladů uvedených v odst. 6.8.2.
6.8.4. V případě, že bude podání, kterým Zákazník reklamuje Sortiment, neúplné (např. nečitelné, nejasné, nesrozumitelné, bez požadovaných dokumentů apod.), vyzve ho New Organic Production e-mailem zaslaným na E-mail Zákazníka k doplnění reklamace. V takovém případě reklamační řízení začne teprve dnem,
kdy Zákazník do New Organic Production doručí doplněné podání. Pokud Zákazník nedoplní své podání nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy k doplnění, New Organic Production bude reklamaci považovat za neopodstatněnou.
6.8.5. New Organic Production zašle Spotřebiteli na E-mail Zákazníka potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Pokud Spotřebitel uplatní reklamaci Zboží osobně u New Organic Production, vydá mu New Organic Production potvrzení bezprostředně po převzetí reklamovaného Zboží. Potvrzení je dokladem o přijetí reklamace, ne o vyřízení reklamace. New Organic Production, posoudí stav Sortimentu v reklamačním řízení. 6.8.6. Zákazník bere na vědomí, že pokud New Organic Production nepředá reklamovaný Sortiment se vším příslušenstvím, New Organic Production při vyřízení reklamace odstoupením od Smlouvy vrátí Zákazníkovi Kupní cenu poníženou o cenu nevráceného příslušenství.
6.9. Vyřízení reklamace
6.9.1. Vada, která znamená podstatné porušení Smlouvy:
6.9.1.1. Zákazník má podle svého uvážení ve vztahu k uplatnění práv z vadného plnění následující možnosti:
6.9.1.1.1. požadovat bezplatné odstranění vady – opravu;
6.9.1.1.2. požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny;
6.9.1.1.3. požadovat dodání nového Sortimentu bez vad, případně dodání nové části Sortimentu bez vad, pokud se vada týká jen části Sortimentu;
6.9.1.1.4. odstoupit od Smlouvy.
6.9.1.1. Podstatné je takové porušení Smlouvy, o němž strana porušující Smlouvu již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
6.9.1.2. Zákazník sdělí New Organic Production, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu New Organic Production; to neplatí, pokud Zákazník žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Pokud New Organic Production neodstraní vady v přiměřené lhůtě či Zákazníkovi oznámí, že vady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo může odstoupit od Smlouvy. Pokud si Zákazník nezvolí své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení Smlouvy podle odst. 6.9.2. Pokud Zákazník považuje vadu za podstatné porušení Smlouvy, je povinen to New Organic Production doložit.
6.9.2. Vada, která znamená nepodstatné porušení Smlouvy:
6.9.2.1. Zákazník má podle svého uvážení ve vztahu k uplatnění práv z vadného plnění následující možnosti:
6.9.2.1.1. na odstranění vady;
6.9.2.1.2. na přiměřenou slevu z Kupní ceny.
6.9.2.2. Dokud Zákazník neuplatní právo na slevu z Kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může New Organic Production dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může New Organic Production odstranit podle své volby opravou Sortimentu nebo dodáním nového Sortimentu; volba nesmí Zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady. Pokud New Organic Production neodstraní vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z Kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu New Organic Production.
6.10. Zákazník nemůže odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nového Sortimentu, pokud ho nemůže vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí, pokud: 6.10.1. došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Sortimentu; 6.10.2. Zákazník použil Sortiment ještě před objevením vady; 6.10.3. Zákazník nezpůsobil nemožnost vrácení Sortimentu v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím nebo; 6.10.4. Zákazník Zboží ještě před objevením vady prodal, vyčerpal anebo ho pozměnil při obvyklém použití; pokud se tak stalo jen zčásti, vrátí Zákazník New Organic Production, co ještě vrátit může, a poskytne New Organic Production náhradu do výše, v níž měl z použití Sortimentu prospěch.
6.11. Pokud Spotřebitel uplatní svoje práva z vadného plnění (reklamuje Zboží), rozhodne New Organic Production o reklamaci ihned a ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená lhůta k odbornému posouzení vady.
6.12. Reklamaci Spotřebitele včetně odstranění vady New Organic Production vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů může New Organic Production prodloužit jen po domluvě se Spotřebitelem, ale prodloužení nemůže být na dobu neurčitou ani na dobu nepřiměřeně dlouhou. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
6.13. O vyřízení reklamace bude Zákazník informován e-mailem na E-mail Zákazníka. New Organic Production zašle Spotřebiteli na E-mail Zákazníka dále potvrzení o tom, kdy Zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
6.14. V případě oprávněné reklamace má Zákazník právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním práva z vadného plnění. Toto právo může Zákazník u New Organic Production uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, ve které je třeba vady vytknout.

7. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ KE SMLOUVĚ O ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBSAHU

7.1. Uzavřením SZO a úplným zaplacením Kupní ceny New Organic Production Zákazníkovi umožní přistupovat k Obsahu uvedenému v SZO.
7.2. Obsah, který byl Zákazníkovi zpřístupněn, je určen výhradně k nekomerčnímu a osobnímu nebo internímu užití Zákazníka. Zpřístupněním dle tohoto odstavce se rozumí možnost shlédnutí Obsahu, nikoli předání přístupových údajů k Obsahu.
7.3. Zákazník bere na vědomí, že nesmí archivovat, reprodukovat, distribuovat, upravovat, zobrazovat, předvádět, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, nabízet k prodeji ani používat (jinak než v souladu s těmito Podmínkami) Obsah a informace v něm obsažené nebo získané jeho prostřednictvím. Zákazník se zároveň zavazuje, že nebude obcházet,
odstraňovat, upravovat, deaktivovat, degradovat nebo mařit jakýkoli ochranný prvek, kterým je Obsah zajištěn. Dále se zavazuje, že na Obsah nebude používat žádné roboty, spidery ani scrapovací či jiné automatizované prostředky pro přístup k Obsahu.
7.4. Zákazník není oprávněn předávat přístupové údaje k Obsahu třetí osobě.
7.5. Zákazník může zpřístupněný Obsah ve stejný okamžik zobrazovat pouze na 1 zařízení, totéž platí o přihlášení k uživatelskému účtu, k němuž může být ve stejný okamžik Zákazník přihlášen pouze na 1 zařízení.
7.6. V případě porušení ustanovení odst. 7.2. až 7.5. je New Organic Production oprávněna Zákazníkovi zrušit přístup k Obsahu a požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10násobku součtu všech cen Obsahu, který mě Zákazník v okamžiku porušení Podmínek zpřístupněn. Zaplacením smluvní pokuty dle předchozí věty není dotčeno právo New Organic Production na náhradu škody.
7.7. New Organic Production výslovně upozorňuje a Zákazník bere na vědomí, že Obsah zahrnuje informace, které odpovídají stavu poznání, vnímání věcí, náhledu na svět lektorů a autorů Sortimentu a povaze poskytovaných služeb. Obsah má pouze informativní charakter. Zároveň jsou informace podávané v Obsahu obecné povahy a nemusí zahrnovat veškeré možné situace, k nimž může v rámci řešení konkrétního problému v rámci Obsahu dojít. New Organic Production nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu, která by Zákazníkovi vznikla v důsledku Obsahu.
7.8. Obsah na základě SZO je Zákazníkovi zpřístupněn po dobu stanovenou v informacích o Obsahu.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Osobní údaje Zákazníka New Organic Production zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a příslušnými právními předpisy Evropské Unie.
8.2. Osobní údaje, které Zákazník uvede v Objednávce nebo ve Smlouvě, slouží výhradně pro potřebu New Organic Production.
8.3. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Informace o zpracování osobních údajů New Organic Production jsou dostupné na adrese https://www.mmbartosovi.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

9. INFORMACE O ŘEŠENÍ SPORŮ A DOHLEDU

9.1. Vyřizování stížností Spotřebitele zajišťuje New Organic Production prostřednictvím elektronické adresy [email protected] Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle New Organic Production na E-mail Zákazníka.
9.2. V případě, že mezi New Organic Production a Spotřebitelem dojde ke vzniku sporu, který se jim nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR,
se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, e-mail [email protected] Zákazník také může využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
9.3. Informace o právech spotřebitelů na společného evropském trhu a bezplatnou pomoc spotřebitelům v jejich sporech s podnikateli poskytuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.
9.4. New Organic Production je oprávněna k provozování činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Smluvní strany si veškerou korespondenci (oznámení týkající se vztahů Zákazníka a New Organic Production, zejména týkající odstoupení od Smlouvy) vzájemně doručují písemně prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 10.2. Zpráva je doručena: 10.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, Zákazník doručuje korespondenci na e-mail [email protected] 10.2.2. v ostatních případech podle právních předpisů. 10.3. Při doručování elektronickou poštou Zákazník doručuje do New Organic Production korespondenci na e-mail [email protected] New Organic Production doručuje Zákazníkovi korespondenci na E-mail Zákazníka. 10.4. Při doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb Zákazník doručuje New Organic Production korespondenci na adresu U Leskavy 22, 62500 Brno. New Organic Production doručuje Zákazníkovi listinnou nebo jinou korespondenci, jejíž povaha neumožňuje elektronické odeslání, na adresu uvedenou v Objednávce.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. New Organic Production není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
11.2. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
11.3. K řešení sporů, které vzniknou mezi Zákazníkem a New Organic Production, jsou příslušné české obecné soudy s místní příslušností dle sídla New Organic Production. Tím nejsou dotčena práva Spotřebitele dle příslušných právních předpisů.
Stránka 12 z 13
11.4. Smlouva je uložena elektronicky u New Organic Production a New Organic Production k ní neumožňuje přístup.
11.5. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 16. 4. 2021.

 

0
    0
    Můj košík
    Váš košík je prázdný