V Š E O B E C N É  O B C H O D N Í  P O D M Í N K Y

 

Společnost:                 New Organic Production s.r.o.

IČO / DIČ:                   07390297 / CZ07390297

sídlo:                           Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město

zápis:                           obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 300248

telefon:                        Michal Bartoš + 420 603 215 056   Michaela Bartošová + 420 603 412 053

e-mail:                         [email protected] [email protected]

Sociální sítě:               Instagram (smysluplnevztahy, michal_v_bartos), Twitter (@smysl_vztahy, @michalvbartos), Facebook (MM Bartošovi: Smysluplné vztahy, Michal Bartoš)

 

(dále „New Organic Production“)

 

 

1.           ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „Podmínky“) upravují uzavírání kupních smluv, smluv o zpřístupnění obsahu a smluv o poskytnutí konzultace mezi New Organic Production a jeho zákazníkem (dále „Zákazník“) a s tím související právní vztahy, když je taková smlouva uzavřena  prostřednictvím internetového obchodu  umístěného na internetové adrese mmbartosovi.cz (dále „E-shop“), který provozuje New Organic Production. E-shop se zabývá zejména prodejem tištěných knih (dále „Zboží“), nabízením online služeb – webinářů a online programů. (dále „Obsah“) a dále poskytováním individuálních konzultací (dále „Konzultace“).

 

 • Pokud je některé ustanovení těchto Podmínek v rozporu se smlouvou uzavřenou mezi New Organic Production a Zákazníkem, použije se v rozsahu rozporných ustanovení smlouva.

 

 • Tyto Podmínky jsou pro obě smluvní strany, tj. Zákazníka a New Organic Production, závazné od okamžiku, kdy je mezi nimi uzavřena smlouva podle dalších ustanovení těchto Podmínek. Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.

 

 • Smlouva a tyto Podmínky jsou vyhotoveny a uzavírají se v českém jazyce.

 

 • New Organic Production upozorňuje, že znění těchto Podmínek může měnit. Taková změna ale nemá vliv na práva a povinnosti vzniklé před změnou Podmínek. Zákazník dává souhlas s aktuálním zněním Podmínek při každém jednotlivém uzavření smlouvy s New Organic Prouction, s.r.o.

 • Zákazníkem může být jak spotřebitel, tak i další osoby. Spotřebitelem je člověk, který uzavírá Smlouvu se New Organic Production mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého samostatného výkonu povolání (dále „Spotřebitel“).

 

 • New Organic Production se může v nabídce Zboží nebo Obsahu (dále společně „Sortiment“) uvedené v E-shopu od těchto Podmínek odchýlit. V takovém případě mají přednost informace uvedené v nabídce Sortimentu v E-shopu.

 

 

2.           SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE SMLOUVÁM

 

 • U Sortimentu nabízeného v E-shopu je uvedena aktuální cena a další informace o Sortimentu a jeho vlastnostech. Ceny Sortimentu jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, balného a dalších souvisejících poplatků, mimo ceny dopravy (Zboží), ceny platby (pokud je zpoplatněna) a případných příplatkových nebo volitelných služeb. Pokud New Organic Production Zákazníkovi poskytne slevy, není možné je mezi sebou kombinovat, pokud New Organic Production neurčí jinak.

 

 • Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smluv. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, které Zákazník vynaloží na to, aby mohl uzavřít smlouvu (tj. např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.), si hradí Zákazník sám. New Organic Production si neúčtuje v této souvislosti žádné zvláštní poplatky a sazba těchto nákladů je v běžné výši.

 

 • Zákazník prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v objednávkách popsaných dále, případně v jiných ujednáních nebo komunikaci mezi jím a New Organic Production, jsou pravdivé a správné. Zákazník se zavazuje případné změny těchto údajů bezodkladně oznámit New Organic New Organic Production výslovně upozorňuje, že nenese odpovědnost za jakoukoli škodu či komplikace způsobené sdělením nesprávných či nepravdivých údajů; Zákazník bere tuto skutečnost na vědomí. Zákazník se zavazuje nahradit New Organic Production škodu, kterou by jí způsobil sdělením nesprávných či nepravdivých údajů.

 

 • V rámci prodeje Zboží smluvní strany uzavírají kupní smlouvy (dále „Kupní smlouva“). V rámci zpřístupňování Obsahu smluvní strany uzavírají smlouvy o poskytování digitálního obsahu (dále „SPDO“). Za účelem poskytování Konzultací spolu smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí konzultace.

 

 

3.           UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

 • Sjednání Kupní smlouvy či SPDO (webinář) probíhá následovně:
  • Zákazník zvolí druh a množství Sortimentu a vloží ho do elektronického nákupního košíku (dále „Košík“);
  • v Košíku se zobrazuje výčet a přehled všech Zákazníkových položek vložených do Košíku, jejich cena za 1 kus i za vybraný počet kusů, celková cena za všechny položky v Košíku. Zákazník může v tomto bodě obsah Košíku měnit a odstranit z něj položky nebo upravit množství zvoleného Sortimentu;
  • Zákazník vyplní své kontaktní (fakturační) údaje včetně případných údajů pro doručení Zboží. Pokud si Zákazník přeje doručit Zboží na jinou než fakturační adresu, zaškrtne pole „Doručit na jinou adresu“ a vyplní doručovací adresu. Pokud Zákazník nakupuje pro účely svého podnikání, vyplní IČO a DIČ, případně název firmy;
 • v případě sjednávání Kupní smlouvy Zákazník dále vybere způsob doručení Zboží (u každého způsobu doručení je uvedena jeho cena);
 • Zákazník vybere způsob platby (u každého způsobu provedení platby je uvedena jeho cena). V případě uvedení fakturační adresy / doručovací adresy na území České republiky je cena uvedena v českých korunách. V případě uvedení fakturační adresy / doručovací adresy na území Slovenské republiky je cena uvedena v eurech;
 • E-shop Zákazníkovi umožňuje rekapitulaci jeho objednávky, včetně zvoleného způsobu dopravy (u Zboží) a platby;
 • stiskem tlačítka „Objednat s povinností platby“ je odeslána závazná objednávka (dále „Objednávka“)  a  její  součást  tvoří  všechny  informace  vyplněné v předchozích krocích. Zákazník může před odesláním Objednávky kontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky zadal;
 • po odeslání objednávky E-shop zobrazí Zákazníkovi shrnutí jeho objednávky. New Organic Production Zákazníkovi zároveň potvrdí přijetí Objednávky na jeho e-mail, který Zákazník uvedl v Objednávce (dále „E-mail Zákazníka“). Doručením potvrzení o přijetí Objednávky je smlouva uzavřena. Přílohou potvrzení o přijetí Objednávky jsou tyto Podmínky (včetně formuláře pro odstoupení od smlouvy) a zálohová faktura.

 

 • Sjednání SPDO (online program) probíhá následovně:
  • Zákazník zvolí druh online programu a stiskne tlačítko „ANO, CHCI ZMĚNU VE SVÉM ŽIVOTĚ“;
  • v objednávkovém formuláři (Košíku) se zobrazuje výčet a přehled všech online programů zvolených Zákazníkem a jejich cena za 1 online kurz. Zákazník může v tomto bodě obsah Košíku měnit a odstranit z něj položky nebo upravit množství zvolených online programů;
  • Zákazník vyplní své kontaktní (fakturační) údaje. Pokud Zákazník nakupuje pro účely svého podnikání, zaškrtne pole „Potřebuju doklad na firmu“ a vyplní příslušné fakturační údaje;
  • v případě uvedení fakturační adresy / doručovací adresy na území České republiky je cena uvedena v českých korunách. V případě uvedení fakturační adresy / doručovací adresy na území Slovenské republiky je cena uvedena v eurech;
  • stiskem tlačítka „Objednat s povinností platby“ je odeslána závazná Objednávka a její součást tvoří všechny informace vyplněné v předchozích krocích. Zákazník může před odesláním Objednávky kontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky zadal;
  • po odeslání Objednávky E-shop zobrazí Zákazníkovi možnosti pro platbu; Zákazník si vybere způsob platby;
  • po odeslání Objednávky dále New Organic Production potvrdí Zákazníkovi přijetí Objednávky na E-mail Zákazníka. Doručením potvrzení o přijetí Objednávky je smlouva uzavřena. Přílohou potvrzení o přijetí Objednávky jsou tyto Podmínky (včetně formuláře pro odstoupení od smlouvy) a zálohová faktura.

 

 • V případě, že Zákazník má zájem o poskytnutí Konzultace, vyplní kontaktní formulář umístěný na E-shopu. Smluvní strany si podmínky poskytnutí Konzultace sjednají individuálně prostřednictvím e-mailové Smlouva o konzultaci je uzavřena v okamžiku, kdy Zákazník potvrdí New Organic Production návrh na uzavření smlouvy.

 • Po doručení Objednávky Zákazníka ho New Organic Production může kontaktovat za účelem doplnění chybějících údajů, změny nebo úpravy údajů v Objednávce, případně požadovat součinnost k uzavření smlouvy.

 

 

4.     PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

 • K ceně Zboží New Organic Production připočítá náklady na doručení, jejichž výše je závislá na způsobu dopravy, který si Zákazník zvolí (dále „Poštovné“). Pokud si Zákazník zvolí způsob platby, který je zpoplatněný, k ceně Sortimentu New Organic Production dále připočítá náklady na platbu.

 

 • Na základě uzavřené Kupní smlouvy se Zákazník zavazuje zaplatit New Organic Production cenu Zboží a Poštovné, případně náklady za platbu a další sjednané platby (dále „Další platby“), a také se zavazuje Zboží převzít. New Organic Production se zavazuje Zákazníkovi objednané Zboží dodat a odevzdat a umožnit mu nabýt ke Zboží vlastnické právo.

 

 • Na základě uzavřené SPDO se Zákazník zavazuje zaplatit New Organic Production cenu Obsahu, případně Další platby, a také se zavazuje Obsah převzít. New Organic Production se zavazuje Zákazníkovi Obsah odevzdat, tj. zpřístupnit k užívání. Zpřístupnění probíhá tak, že New Organic Production zašle Zákazníkovi na E-mail Zákazníka odkaz a přístupové údaje do členské sekce programu, případně odkaz,   na kterém lze Obsah přehrát.

 

 • Zákazník se zavazuje uhradit cenu za Sortiment (dále „Kupní cena“) společně s případným Poštovným a případnými Dalšími platbami (dále společně „Platba“).
  • platbu za Zboží a Obsah (webinář) lze uhradit jedním z následujících způsobů:
   • bezhotovostně kartou prostřednictvím platební brány ComGate;
   • bezhotovostně převodem na účet New Organic Production, který se Zákazníkovi zobrazí po dokončení Objednávky a který mu New Organic Production zároveň sdělí v potvrzení o přijetí Objednávky. Zákazník je povinen při Platbě uvést variabilní symbol, kterým je číslo Objednávky;
  • platbu za Zboží a Obsah (online program) lze uhradit jedním z následujících způsobů
   • prostřednictvím platební brány ComGate jedním z následujících způsobů:
    • QR platbou;
    • platba kartou;
    • bankovním převodem;
    • odloženou platbou;
    • platbou na třetiny bez navýšení (služba Twisto).
   • bezhotovostně převodem na účet New Organic Production, který mu New Organic Production sdělí v potvrzení o přijetí Objednávky – zálohové faktuře. Zákazník je povinen při Platbě uvést variabilní symbol, kterým je číslo Objednávky.

 

 • Platba je splatná do 3 dnů od doručení potvrzení o přijetí Objednávky Zákazníkovi. Platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu New Organic Production.

 • Pokud Zákazník neuhradí celou Kupní cenu včetně případného Poštovného a Dalších plateb ve lhůtě uvedené v odst. 4.5., New Organic Production může odstoupit od Pokud New Organic Production odstoupí od smlouvy, nezaniká jí tím nárok na případnou náhradu vzniklé škody.

 

 • Zákazník bere na vědomí, že New Organic Production odešle Zboží a zašle Zákazníkovi přístup k Obsahu (v případě webinářů) nebo k části Obsahu (v případě online programů) až po připsání celé Kupní ceny včetně Poštovného a Dalších plateb ve prospěch svého účtu.

 

 • Po úplném zaplacení Kupní ceny, Poštovného a dalších Plateb vystaví New Organic Production Zákazníkovi za provedenou Platbu daňový doklad – fakturu, kterou zašle Zákazníkovi elektronicky na E-mail Zákazníka. Zákazník uzavřením smlouvy vyslovuje souhlas s tímto postupem a elektronickým zasláním faktury.

 

 • Zákazník nabývá vlastnické právo ke Zboží, Možnost užívat zpřístupněný Obsah, jeho úplným zaplacením a převzetím.

 

 • Stížnost týkající se platby může Spotřebitel uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy [email protected]

 

5.           PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

 • New Organic Production umožňuje následující způsoby doručení Zboží:
  • na jednu z výdejen Balíkovny;
  • na jednu z výdejen Zásilkovny ČR nebo SK;
  • doporučeně adresu prostřednictvím České pošty;
  • doručení na adresu prostřednictvím CZ Zásilkovna HD, SK Zásilkovna HD;
 • Poštovné je účtováno podle zvoleného způsobu přepravy; cena se zobrazí při volbě dopravy v rámci procesu Objednávky.

 

 • Pokud je New Organic Production podle Kupní smlouvy povinna dodat Zboží na místo určené Zákazníkem, je Zákazník povinen Zboží převzít při jeho dodání. Zákazník se zavazuje Zboží převzít i v dalších případech, zejména po vyřízené reklamaci nebo pokud je mu Zboží zasíláno opětovně při pozdním uplatnění práva od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu.

 

 • Pokud New Organic Production z důvodů na straně Zákazníka Zboží doručuje Zákazníkovi opakovaně, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s tímto opakovaným nebo jiným způsobem doručení.

 

 • V případě prodlení Zákazníka s převzetím Zboží má New Organic Production právo kdykoliv za trvání prodlení od Kupní smlouvy odstoupit.

 

 • V případě, že se Zákazník se New Organic Production na základě zvláštního požadavku Zákazníka dohodli na jiném způsobu dopravy, než který umožňuje New Organic Production v E-shopu, nese Zákazník nebezpečí škody na Zboží a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

 • Při převzetí Zboží je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů. Pokud je obal porušený způsobem, který svědčí o neoprávněném otevření zásilky, má Zákazník právo zásilku od přepravce nepřevzít a zároveň je povinen s osobou, která mu Zboží doručila, sepsat protokol o škodě. Současně je Zákazník povinen nahlásit tuto skutečnost New Organic  Production  na  telefonní  číslo  +  420 603 215  056  nebo  e-mailem na [email protected], a to bez zbytečného odkladu od okamžiku odmítnutí převzetí zásilky.

 

 • New Organic Production dodá Zákazníkovi Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy. Zboží je přepravci předáno obvykle do 2 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy. New Organic Production upozorňuje, že doba doručení Zboží závisí na druhu a množství objednaného Zboží.

 

 • Stížnost týkající způsobu a času dodání Zboží může Spotřebitel uplatnit prostřednictvím e- mailové adresy [email protected]

 

 

6.           ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 • Zákazník, který je spotřebitelem, může od smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, a to do 14 dnů. Lhůta pro odstoupení plyne:
  • v případě Zboží
   • ode dne převzetí Zboží;
   • ode dne převzetí posledního kusu Zboží, pokud si Spotřebitel objedná v rámci jedné objednávky více kusů Zboží, které jsou dodávány samostatně;
   • ode dne převzetí poslední položky nebo části dodávky Zboží sestávajícího se z několika druhů položek nebo částí;
   • ode dne převzetí první dodávky Zboží, je-li předmětem Kupní smlouvy pravidelná dodávka Zboží po ujednanou dobu;
  • v případě Obsahu ode dne uzavření SPDO. Spotřebitel nemá právo odstoupit od SPDO podle tohoto bodu v případě naplnění podmínek podle odst. 6.3.;
  • ode dne uzavření smlouvy o konzultaci; Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy o konzultaci podle tohoto bodu v případě naplnění podmínek podle odst. 4.

 

 • Spotřebitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že právo odstoupit od smlouvy podle odst. 6.1.1. se nevztahuje mimo jiné na Kupní smlouvy týkající se Zboží, které bylo vyrobeno podle požadavku Spotřebitele nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám (např. pokud si Spotřebitel objedná Zboží s osobním věnováním, autorským podpisem apod.).

 

 • Spotřebitel dále bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že nemá právo odstoupit od SPDO, tj. smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu, podle odst. 6.1.2., pokud mu New Organic Production dodala Obsah s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.Pokud New Organic Production zpřístupnila Spotřebiteli jen část Obsahu a Spotřebitel následně odstoupí od SPDO v rozsahu dosud neposkytnutého Obsahu, Spotřebitel je povinen uhradit New Organic Production poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od SPDO.

 

 • Spotřebitel dále bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že nemá právo odstoupit od smlouvy o rezervaci, pokud mu New Organic Production poskytne Konzultaci s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy o konzultaci.

 • Pro zachování lhůty dle 6.1. stačí, aby Spotřebitel oznámení o odstoupení od smlouvy v této lhůtě odeslal.

 

 • Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit i před tím, než začne plynout lhůta pro odstoupení podle odst. 6.1.

 

 • Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči New Organic Production. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy prostřednictvím vyplněného formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je součástí těchto Podmínek. Odstoupení je možné zaslat jak elektronicky na e-mail [email protected], tak na adresu New Organic Production, s.r.o Hlína 150, Hlína 664 91, případně odstoupení může sdělit i na telefonním čísle +420 213 056 uvedeném v těchto Podmínkách. New Organic Production bezodkladně v textové podobě (e-mailem) potvrdí přijetí odstoupení od smlouvy.

 

 • Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat Zboží zpět na adresu:  New Organic Production s.r.o., Michal Bartoš, Hlína 150, Hlína 664 91

 

 • V případě, že Spotřebitel z jakéhokoli důvodu odstoupí od smlouvy, je New Organic Production povinna vrátit Spotřebiteli Platbu do 14 dnů od odstoupení, ustanovení a odst. 6.12. tím není dotčeno. Je oprávněna počkat s vrácením Kupní ceny, Poštovného a Dalších plateb do doby, než jí Spotřebitel vrátí Zboží nebo prokáže, že ho odeslal.

 

 • Při odstoupení New Organic Production vrátí Spotřebiteli Platbu stejným způsobem, jakým ji od Spotřebitele přijala. Je oprávněna ji vrátit i jiným způsobem, pokud s tím Spotřebitel souhlasí a pokud jí tím nevzniknou další náklady. Pokud New Organic Production v rámci určitého způsobu dodání Zboží nabízí několik možností dodání (Poštovné), je povinna Spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich.

 

 • Náklady na vrácení Zboží při odstoupení nese Spotřebitel, a to i v tom případě, že Zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Pokud Zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou, náklady na vrácení Zboží činí maximálně 200,- Kč.

 

 • V případě odstoupení od smlouvy Spotřebitel vrátí Zboží včetně veškerého příslušenství a dokumentace ve stavu a hodnotě, v jakém ho převzal. Zboží je nepoškozené, pokud nejeví známky nadměrného užívání a není znečištěno či jinak znehodnoceno. Pokud je to možné, vrátí Zboží také v původním obalu. Pokud nejsou splněny podmínky podle předchozích vět (Zboží je poškozené, použité apod.), má New Organic Production nárok na náhradu za snížení hodnoty Zboží. New Organic Production je oprávněna započítat nároky Spotřebitele, zejm. nárok na vrácení Kupní ceny a Poštovného, proti nároku New Organic Production na náhradu za snížení hodnoty Zboží.

 

 • New Organic Production má právo od smlouvy odstoupit za stejných podmínek, jako Spotřebitel, a to až do doby, než Spotřebitel převezme Sortiment. V případě, že New Organic Production z jakéhokoli důvodu odstoupí od smlouvy, vrátí si se Zákazníkem všechna dosud navzájem poskytnutá plnění, zejména Platby a Zboží, a to bez zbytečného odkladu od účinnosti odstoupení.

 

 • V případě, že si Zákazník objedná Zboží, u něhož byla v E-shopu zobrazena zjevně nesprávná Kupní cena, případně které již není skladem, informuje ho New Organic Production o této skutečnosti bez zbytečného odkladu od provedení Objednávky. New Organic Production může v takovém případě zároveň od smlouvy odstoupit.

 

 • New Organic Production má dále právo odstoupit od SPDO zejména v případě neoprávněných zásahů do webového rozhraní a porušení autorských práv New Organic Production podle čl. 8.

 

 • V případě, že New Organic Production Zákazníkovi společně se Sortimentem poskytne dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že pokud Zákazník odstoupí od smlouvy, pozbývá taková darovací smlouva účinnosti a Zákazník je povinen společně se Sortimentem vrátit New Organic Production i poskytnutý dárek.

 

 • Pro vyloučení jakýchkoli pochybností bere Zákazník na vědomí, že 6.1. až 6.12. se uplatní jen v případě, že je Zákazníkem Spotřebitel. Pokud je Zákazníkem jiná osoba, má právo odstoupit od smlouvy za podmínek podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „Občanský zákoník“).

 

 

7.           PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE

 

 • Tam, kde tento odstavec hovoří o Spotřebiteli, použijí se ustanovení pouze na Spotřebitele. Pokud je Zákazníkem jiná osoba, řídí se práva z vadného plnění příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ustanoveními těchto Podmínek, kde se hovoří o Zákazníkovi.

 

 • New Organic Production se zavazuje dodat Sortiment v požadované kvalitě, množství a bez vad. Sortiment má vady tehdy, pokud má nějaké Zavady Sortimentu odpovídá New Organic Production v rozsahu uvedeném dále.

 

 • New Organic Production odpovídá Spotřebiteli, že Sortiment při převzetí nemá vady, které by bránili jeho užívání nebo výrobek nebyl kompletní, případně poškozený.

 

 • New Organic Production zejména odpovídá Spotřebiteli za to, že Sortiment v době, kdy ho Spotřebitel převzal:
  • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jiným ujednaným vlastnostem, v případě Obsahu dále odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
  • se hodí k účelu, pro který ho Spotřebitel požaduje a s nímž New Organic Production souhlasila;
  • je Zboží dodáno s ujednaným příslušenstvím, v případě Obsahu je poskytován s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k instalaci, a s uživatelskou podporou.

 

 • Vedle ujednaných vlastností New Organic Production odpovídá Spotřebiteli, že Sortiment:
  • je vhodný k účelu, k němuž se zboží nebo digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví;
  • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, v případě Obsahu dále rozsahem a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti odpovídá obvyklým vlastnostem zboží nebo digitálního obsahu téhož druhu, které může Spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná New Organic Production, zejména reklamou nebo označením. New Organic Production není vázána veřejným prohlášením, prokáže- li, že si ho nebyla vědoma nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv;
 • je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, v případě Obsahu dále a pokyny k použití, které může Zákazník rozumně očekávat, a
 • odpovídá jakostí nebo provedením předloze, které New Organic Production poskytla Spotřebiteli před uzavřením Kupní smlouvy, v případě Obsahu odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které New Organic Production zpřístupnila před uzavřením SPDO.

New Organic Production neodpovídá Spotřebiteli podle tohoto odstavce 7.5., pokud Spotřebitele před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Sortimentu liší a Spotřebitel s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

 

 • Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 2 let od jeho převzetí. Při koupi použitého Zboží mohou strany zkrátit dobu podle věty první až na 1 Pokud Spotřebitel vytkl vadu oprávněně, doba pro vytknutí vady neběží po dobu, po kterou Spotřebitel nemůže Zboží užívat. Dokud New Organic Production nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí Spotřebitel platit dosud neuhrazenou Platbu nebo její část.

 

 • Zákazník může vytknout vadu Obsahu, která se u Obsahu projeví nebo vyskytne za trvání závazku.

 

 • New Organic Production neodpovídá za vady:
  • vzniklé v důsledku opotřebení způsobeného obvyklým užíváním;
  • pokud jde o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy;
  • u použitého Zboží neodpovídá za vady odpovídající míře předchozího opotřebení nebo používání, které Zboží mělo již při jeho převzetí Zákazníkem;
  • které způsobil Zákazník;
  • pokud vady Obsahu způsobilo nevyhovující technické nebo programové vybavení Zákazníka nebo síťové připojení pro přístup či užívání Obsahu Zákazníka.

 

 • Pokud se vada projeví v prvním roce od převzetí Zboží Zákazníkem, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha Zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Spotřebitel nemůže Zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Tím není dotčeno ustanovení předchozí věty.

 

 • Podmínky uplatnění práv z vadného plnění (reklamace):
  • Zákazník je povinen Sortiment při jeho převzetí podrobně zkontrolovat. V případě Obsahu Zákazník zkontroluje funkčnost a dostupnost Pokud zjistí, že má vady, je oprávněn uplatnit reklamaci způsobem dle odst. 7.11.
  • Zákazník není oprávněn uplatnit reklamaci na Sortiment v případě, že o vadě věděl před jeho převzetím, případně pokud ho na ni New Organic Production upozornila nebo mu z toho důvodu poskytla přiměřenou slevu z Kupní ceny.

 

 • Způsob uplatnění reklamace:
  • Reklamaci může Zákazník uplatnit u New Organic Production na adrese Hlína 150, Hlína, 664 91, případně elektronicky na adrese [email protected].

 • Spotřebitel v reklamaci uvede popis vady Sortimentu, jméno a příjmení a kontaktní adresu včetně e-mailu, na který ho New Organic Production vyrozumí o způsobu vyřízení reklamace (doporučuje se telefonní číslo, adresa a e-mail, pokud možno shodný s E-mailem Zákazníka). Spotřebitel také uvede, jakým ze způsobů dle
 • má být reklamace vyřízena. Je vhodné, aby Zákazník při reklamaci předložil doklad o koupi Sortimentu, jeho kopii nebo jiný dokument, ze kterého bude zřejmé, že Sortiment byl zakoupen od New Organic Production Zákazníkovi se dále doporučuje, aby při uplatnění práva z vady New Organic Production zaslal Zboží čisté v obalu zabraňujícím jeho poškození.
  • Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy Spotřebitel vadu vytkne a uplatní právo z vadného plnění. Pokud Zboží nedoručí New Organic Production společně s uplatněním reklamace, doručí ho bez zbytečného odkladu po uplatnění práva z vadného plnění. Bez doručení Zboží New Organic Production není schopna reklamaci posoudit a vyřídit.
  • V případě, že bude podání, kterým Zákazník reklamuje Sortiment, neúplné (např. nečitelné, nejasné, nesrozumitelné, bez požadovaných dokumentů apod.), vyzve ho New Organic Production e-mailem zaslaným na E-mail Zákazníka nebo e-mail uvedený v reklamaci k doplnění reklamace. Pokud Zákazník nedoplní své podání nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy k doplnění, New Organic Production bude reklamaci považovat za neopodstatněnou.
  • New Organic Production zašle Spotřebiteli na E-mail Zákazníka nebo e-mail uvedený v reklamaci potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Potvrzení bude obsahovat i kontaktní údaje Spotřebitele pro účely poskytnutí informací o vyřízení reklamace. Pokud Spotřebitel uplatní reklamaci Zboží osobně u New Organic Production, vydá mu New Organic Production potvrzení bezprostředně po uplatnění reklamace. Potvrzení je dokladem o přijetí reklamace, ne o vyřízení reklamace. New Organic Production, posoudí stav Sortimentu v reklamačním řízení.
  • Zákazník bere na vědomí, že pokud New Organic Production nepředá reklamované Zboží se vším příslušenstvím, New Organic Production při vyřízení reklamace odstoupením od smlouvy vrátí Zákazníkovi Kupní cenu poníženou o cenu nevráceného příslušenství.

 

 • Pokud se na Zboží vyskytne vada, Spotřebitel může u New Organic Production uplatnit právo z vadného plnění a požadovat:
  • odstranění vady, za těchto podmínek:
   • podle volby Spotřebitele dodáním nového Zboží bez vady nebo opravou Zboží;
   • Spotřebitel si nemůže zvolit způsob odstranění vady, pokud je zvolený způsob nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný – zejména s ohledem na význam vady a hodnotu Zboží bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Spotřebitele;
   • New Organic Production může odmítnout vadu odstranit, pokud je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady;
   • New Organic Production odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který Spotřebitel Zboží koupil;

 • k odstranění vady převezme New Organic Production Zboží na vlastní náklady;
 • pokud si Spotřebitel nepřevezme Zboží v přiměřené době poté, co jej New Organic Production vyrozuměl o možnosti Zboží po opravě převzít, náleží New Organic Production úplata za uskladnění;
 • přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo může odstoupit od Kupní smlouvy, a to v těchto případech:
  • New Organic Production vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle předchozího bodu 7.12.1.;
  • vada se projeví opakovaně;
  • vada je podstatným porušením Kupní smlouvy;
  • z prohlášení New Organic Production nebo z okolností je zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Spotřebitele.

 

 • Přiměřená sleva podle bodu 12.2. se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a hodnotou vadného Zboží, které Spotřebitel obdržel.

 

 • Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy podle bodu 7.12.2. pokud vada Zboží je nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Pokud Spotřebitel podle bodu 12.2. odstoupí od Kupní smlouvy, New Organic Production mu vrátí Kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Zboží nebo co mu Spotřebitel prokáže, že Zboží odeslal.

 

 • Zákazník nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového Zboží, pokud ho nemůže vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí, pokud:
  • došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží;
  • Zákazník použil Zboží ještě před objevením vady;
  • Zákazník nezpůsobil nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím nebo;
  • Zákazník Zboží ještě před objevením vady prodal, vyčerpal (spotřeboval) anebo ho pozměnil při obvyklém použití; pokud se tak stalo jen zčásti, vrátí Zákazník New Organic Production, co ještě vrátit může, a poskytne New Organic Production náhradu do výše, v níž měl z použití Zboží prospěch.

 

 • Pokud má Obsah vadu, Zákazník může požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné. To se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Obsah měl bez New Organic Production odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobila Zákazníkovi značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Obsahu a účel, pro který ho Zákazník požadoval.

 

 • Zákazník dále může požadovat přiměřenou slevu z ceny Obsahu nebo odstoupit od SPDO, pokud
  • New Organic Production vadu neodstranila podle odst. 7.16. nebo je z prohlášení New Organic Production nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka;
  • se vada projeví i po odstranění, nebo
  • je vada podstatným porušením

 

 • Přiměřená sleva podle odst. 7.17. se určí jako rozdíl mezi hodnotou Obsahu bez vady a vadného Obsahu, který byl Zákazníkovi poskytnut. Má-li být Obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně; Zákazníkovi náleží sleva i v případě, že odstoupí od SPDO.

 

 • Zákazník nemůže odstoupit od SPDO podle odst. 7.17., pokud je vada Obsahu jen nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

 

 • New Organic Production zašle Spotřebiteli na e-mail uvedený v reklamaci nebo na E-mail Zákazníka písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí

 

 • Reklamaci Spotřebitele včetně odstranění vady New Organic Production vyřídí a Spotřebitele o ní informuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, a to na e-mail uvedený v reklamaci, případně na E-mail Zákazníka. New Organic Production se se Spotřebitelem mohou dohodnout na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty může Spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

 

 • V případě oprávněné reklamace má Zákazník právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním práva z vadného plnění. Toto právo může Zákazník u New Organic Production uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, ve které je třeba vady. Po uplynutí lhůty soud právo nepřizná, pokud New Organic Production namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

 

 

8.           ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 

 • Uzavřením SPDO a úplným zaplacením Platby New Organic Production Zákazníkovi umožní přistupovat k Obsahu uvedenému v SPDO (případně jeho části – pokud je v informacích o Obsahu uvedeno, že Obsah bude poskytován postupně po částech), a to nejpozději do 2 dnů poté, kdy bude Platba připsána na bankovní účet New Organic Production. Přístup poskytne tak, že na E-mail Zákazníka zašle odkaz pro přehrání Pokud je New Organic Production v prodlení se zpřístupněním Obsahu, Zákazník má právo od SPDO odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co ji Zákazník vyzval k plnění a New Organic Production neplnila ani v dodatečné lhůtě.

 

 • New Organic Production zpřístupní Zákazníkovi Obsah v nejnovější verzi dostupné v době uzavření SPDO. New Organic Production je oprávněna Obsah měnit (aktualizovat, upravovat, rozvíjet), a to zejména za účelem zvýšení hodnoty Obsahu, zapracování zpětné vazby zákazníků, nových poznatků ; takovou změnu bez zbytečného odkladu oznámí Zákazníkovi.

 

 • Pro využívání Obsahu postačí funkční e-mailová schránka udržovaná ve stavu schopném přijímat zprávy, běžné internetové připojení s dostatečnou rychlostí a zařízení s hardwarovým a softwarovým vybavením umožňujícím prohlížet webové stránky a přehrávat online videa. Je nutné, aby software obsahoval obvyklé zvukové kodeky a hardware umožňoval zvukový výstup. K přehrání Obsahu je zapotřebí mít internetový prohlížeč podporující minimálně audio přehrávání. Jiné požadavky na softwarové či hardwarové vybavení  nejsou.

 

 • Obsah, který byl Zákazníkovi zpřístupněn, je určen výhradně k nekomerčnímu a osobnímu nebo internímu užití Zákazníka. Zpřístupněním dle tohoto odstavce se rozumí možnost shlédnutí Obsahu, nikoli předání přístupových údajů k Obsahu.

 • Zákazník bere na vědomí, že nesmí archivovat, reprodukovat, distribuovat, upravovat, zobrazovat, předvádět, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, nabízet k prodeji ani používat (jinak než v souladu s těmito Podmínkami) Obsah a informace v něm obsažené nebo získané jeho prostřednictvím. Zákazník se zároveň zavazuje, že nebude obcházet, odstraňovat, upravovat, deaktivovat, degradovat nebo mařit jakýkoli ochranný prvek, kterým je Obsah zajištěn. Dále se zavazuje, že na Obsah nebude používat žádné roboty, spidery ani scrapovací či jiné automatizované prostředky pro přístup k Obsahu.

 

 • Zákazník není oprávněn předávat přístupové údaje k Obsahu třetí osobě.

 

 • Zákazník může zpřístupněný Obsah ve stejný okamžik zobrazovat pouze na 1 zařízení, totéž platí o přihlášení k uživatelskému účtu, k němuž může být ve stejný okamžik Zákazník přihlášen pouze na 1 zařízení.

 

 • V případě porušení ustanovení odst. 8.2. až 8.7. je New Organic Production oprávněna Zákazníkovi zrušit přístup k Obsahu a požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10násobku součtu všech cen Obsahu, který mě Zákazník v okamžiku porušení Podmínek zpřístupněn. Zaplacením smluvní pokuty dle předchozí věty není dotčeno právo New Organic Production na náhradu škody.

 

 • New Organic Production výslovně upozorňuje a Zákazník bere na vědomí, že Obsah zahrnuje informace, které odpovídají stavu poznání, vnímání věcí, náhledu na svět lektorů a autorů Sortimentu a povaze poskytovaných služeb. Obsah má pouze informativní charakter. Zároveň jsou informace podávané v Obsahu obecné povahy a nemusí zahrnovat veškeré možné situace, k nimž může v rámci řešení konkrétního problému v rámci Obsahu dojít. New Organic Production nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu, která by Zákazníkovi vznikla v důsledku Obsahu.

 

 • New Organic Production neodpovídá za nedostupnost Obsahu v případě nefunkční nebo pomalé rychlosti internetového připojení nebo z jiných technických důvodů na straně Zákazníka. New Organic Production dále neodpovídá za propojení Obsahu s digitálním prostředím Zákazníka. Obsah může být krátkodobě dočasně nedostupný z důvodu údržby dat nebo výpadku serveru. New Organic Production může provádět i bez předchozího upozornění Zákazníka aktualizace. New Organic Production informuje Zákazníka o dostupnosti aktualizací, které jsou nezbytné, aby byl Obsah po dobu trvání závazku bez vad.

 

 • Obsah na základě SPDO je Zákazníkovi zpřístupněn po dobu stanovenou v informacích o Obsahu.

 

 

9.           OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 • Osobní údaje Zákazníka New Organic Production zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a příslušnými právními předpisy Evropské Unie.

 

 • Osobní údaje, které Zákazník uvede v Objednávce nebo ve smlouvě, slouží výhradně pro potřebu New Organic Production.

 

 

10.        INFORMACE O ŘEŠENÍ SPORŮ A DOHLEDU

 

 • Vyřizování stížností Spotřebitele zajišťuje New Organic Production prostřednictvím elektronické adresy [email protected] Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle New Organic Production na E-mail Zákazníka.

 

 • V případě, že mezi New Organic Production a Spotřebitelem dojde ke vzniku sporu, který se jim nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, e-mail [email protected]. Spotřebitel také může využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

 • Informace o právech spotřebitelů na společného evropském trhu a bezplatnou pomoc spotřebitelům v jejich sporech s podnikateli poskytuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

 

 • New Organic Production je oprávněna k provozování činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

 

11.        DORUČOVÁNÍ

 

 • Smluvní strany si veškerou korespondenci (oznámení týkající se vztahů Zákazníka a New Organic Production, zejména týkající odstoupení od smlouvy) vzájemně doručují písemně prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

 

 • Zpráva je doručena:

 

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem;
 • v ostatních případech podle právních předpisů.

 

 • Při doručování elektronickou poštou Zákazník doručuje do New Organic Production korespondenci na e-mail [email protected], pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak. New Organic Production doručuje Zákazníkovi korespondenci na E-mail Zákazníka.

 • Při doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb Zákazník doručuje New Organic Production korespondenci na adresu Hlína 150, Hlína 66491. New Organic Production doručuje Zákazníkovi listinnou nebo jinou korespondenci, jejíž povaha neumožňuje elektronické odeslání, na adresu uvedenou v Objednávce.

 

 

12.        ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 • New Organic Production není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 

 • Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

 

 • K řešení sporů, které vzniknou mezi Zákazníkem a New Organic Production, jsou příslušné české obecné soudy s místní příslušností dle sídla New Organic Production. Tím nejsou dotčena práva Spotřebitele dle příslušných právních předpisů.

 

 • Smlouva je uložena elektronicky u New Organic Production a New Organic Production k ní neumožňuje přístup.

 

 • New Organic Production ověřuje původ recenzí uváděných v E-shopu. Recenze ověřuje následovně:
  • recenze prostřednictvím portálu Heureka.cz – pokud Zákazník v objednávkovém formuláři nezaškrtne pole „Nesouhlasím se zasláním dotazníku spokojenosti v rámci programu Ověřeno zákazníky, který pomáhá zlepšovat naše služby,“ New Organic Production zašle Zákazníkovi prostřednictvím portálu Heureka.cz dotazník spokojenosti. Portál Heureka.cz ověřuje recenzi prostřednictvím kontaktních údajů zákazníka, které získá od New Organic Production při pořízení objednávky;
  • recenze zaslané e-mailem – pokud Zákazník zašle New Organic Production recenzi na e-mail, New Organic Production ověří, jestli si Zákazník skutečně v minulosti objednal Zboží nebo Obsah na E-shopu;
  • recenze na sociálních sítích – New Organic Production postupuje obdobně jako při recenzi zaslané e-mailem.

Všechny recenze ručně schvalujeme.

 

 • Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 13.3.2023.

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Společnost:                 New Organic Production s.r.o.

sídlo:                           Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město

telefon:                        Michal Bartoš + 420 603 215 056  Michaela Bartošová + 420 603 412 053

e-mail:                         [email protected]

 

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy, jejímž předmětem byl Sortiment:

 

 • specifikace Sortimentu a jeho množství:

 

 • objednané dne:

 

 • den obdržení Zboží:

 

 • s číslem Objednávky/smlouvy:

 

 • kontaktní údaje:

 

 

Jméno a příjmení:
Ulice a číslo:
PSČ:
Město:
Kontakt:
Číslo účtu:

 

Zboží odesílám na adresu: New Organic Production, s.r.o., Hlína 150, Hlína u Ivančic, 66491

 

 • Datum:

 

 

 • Podpis (1):

(1) tento formulář lze zaslat s vlastnoručním podpisem poštou nebo bez podpisu elektronickou poštou

0
  0
  Můj košík
  Váš košík je prázdný